Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky a zásady ochrany osobných údajov

Prenajímateľ:

Firma: BENEX SLOVAKIA spol. s.r.o.

Sídlo: Sereďská 48/A, 91705 Trnava

Prevádzka: Bulharská 44, 91701 Trnava

Preberanie vozidiel : Nová ulica, 917 00 Trnava – areál čerpacej stanice Tanker

IČO: 36700011

IČ DPH : SK2022274694

Kontakt: patricia@benexsk.eu  +421903758612

Všeobecné obchodné ako aj ostatné zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla od spoločnosti BENEX SLOVAKIA spol. s.r.o. ,tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme obytného vozidla. Ďalšie zmluvné úkony ako napr. dohoda o cene prenájmu, musia byť upravené písomne a to v dvoch vyhotoveniach, nakoľko každá strana obdrží jeden takýto exemplár. Všetky vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka. Všetky výnimky, ktoré sa budú týkať všeobecných obchodných podmienok, musí odsúhlasiť prenajímateľ, iné markantne odlišné od týchto „VOP“ nebudú akceptované.

1) Viesť motorové vozidlo – auto-karavan, môžu len osoby uvedené v zmluve o prenájme. Minimálny vek nájomníka je 21, ktorý musí mať vodičský preukaz skupiny B platný aspoň dva roky, trvalý pobyt na území SR, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy o nájme obytného automobilu, Ďalej aspoň jednu faktúru, vystavenú na trvalú adresu nájomcu (napr. plyn, voda, elektrika, telefon a pod. Prenajímateľ neručí za celkový cestovný výkon, nakoľko za manažment tohto výkonu je zodpovedný nájomca. Cesty v rámci Európskej únie sú možné, cesty do mimoeurópskych krajín, musia byť odsúhlasené prenajímateľom. Cesty do vojnových oblastí sú zakázané.

2) Právnické osoby (živnostníci a iné podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 3 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (v prípade, ak sú platitelia DPH), v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, plnú moc notársky overenú.

3) Obytný automobil sa nájomcovi odovzdáva od 08:30hod v sídle firmy BENEX SLOVAKIA spol. s.r.o.

na adrese Nová ulica, 917 00 Trnava – areál čerpacej stanice TankerObytný automobil sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami. Obytné vozidlo, je vždy protokolárne odovzdané nájomcovi.

4) Obytný automobil sa odovzdáva nájomcovi protokolárne skontrolované, vyčistené (interiér, exteriér, pripravené WC), má komplexne funkčné vybavenie ( ktoré sa tesne pri zaškolení prenajímateľa vyskúša) a sú doplnené všetky kvapaliny ako napr. LPG, voda, plná nádrž pohonných hmôt(s plnou nádržou sa auto aj vracia z prenájmu),  WC náplne a podobne. Nájomca odovzdá všetky príslušné platné doklady pre cestovanie v európskych krajinách. Každé vozidlo obsahuje celoročnú známku na Slovenské cesty, v niektorých prípadoch aj na zahraničné pozemné komunikácie. Náklady sa rozdiel ceny v palive, podľa platného cenníka jednotlivých čerpacích staníc znáša nájomca, nakoľko je povinný vrátiť vozidlo s plnou palivovou nádržou.

5) Prenajímateľ odovzdáva obytný automobil s patričným vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch.

6) Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel. Vozidlo vráti včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme obytného automobilu, najneskôr však do 18:30 posledný deň prenájmu/neskôr po dohode/ v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Vozidlo nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC.

7) Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Taktiež vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. V kabíne ako i v celom obytnom automobile nie je dovolené fajčiť. Vozidlá spoločnosti BENEX SLOVAKIA spol. s.r.o.** môžu byť vybavené GPS systémom určenia polohy.**

8) Záloha za rezerváciu prenájmu obytného automobilu vo výške 350,-€ vrátane DPH je splatná do 24 hodín od rezervácie a následnom doručení zálohovej faktúry. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa (uvedený v týchto VOP) je termín záväzne rezervovaný pre nájomcu. Ak je rezervácia vykonaná do 30 dní pred prevzatí obytného auta tak sa platí plná suma za prenájom. V prípade zrušenia rezervácie zo strany nájomcu je táto záloha nevratná. Celková suma nájmu je hradená na základe zaslanej faktúry, ktorá musí byť uhradená 30 dní pred začiatkom prenájmu obytného automobilu. V opačnom prípade sa rezervácia ruší a rezervačný poplatok je nevratný.  Vratnú kauciu 1000,-€ zaplatí nájomca pri preberaní vozidla. Táto kaucia tvorí vratnú zálohu v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami, ( ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu) ako i krytia nákladov pri vrátení obytného automobilu, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní obytného automobilu späť prenajímateľovi za manipulačný poplatok:

**-Nevyčistený exteriér 30,-€

Nevyčistený interiér a jeho súčasti 30- 100,-€ v závislosti od znečistenia

Nevyčistená nádrž na WC 50,-€

Nedotankovaná palivová nádrž 10,-€ (plus pohonné hmoty)

Iné poškodenia alebo znečistenia príslušenstva:

Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní obytného automobilu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť  prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu.**

9) Storno poplatky sa riadia nasledovnou tabuľkou:

Do 30 dní ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom

Do 14 dní ku dňu prevzatia: 60% z celkovej sumy za prenájom

Do 7 dní ku dňu prevzatia: 70% z celkovej sumy za prenájom

Ku 1 dňu začatia 90% z celkovej sumy za prenájom

10) Pri predčasnom vrátení vozidla zo stranu nájomcu, nevzniká nárok na vrátenie zvyšnej finančnej čiastky za časť nájmu vozidla. V prípade akéhokoľvek storna, bude však kaucia vrátená v plnej výške. Nájomníkovi potvrdená rezervácia môže byť odo dňa rezervácie až do najneskôr 60 dní pred dohodnutým začiatkom prenájmu preobjednaná, ak má prenajímateľ voľné kapacity a želaná alternatívna objednávka rozsahovo zodpovedá prvej objednávke. Neskoršie preobjednania nie sú možné. Za každé preobjednanie sa fakturujú vedľajšie výdavky podľa aktuálneho cenníka.

11) V prípade storna prenájmu z objektívnej príčiny na strane nájomcu (napríklad : úraz alebo choroba) , ktorá bráni začať čerpanie prenájmu si prenajímateľ vyhradzuje právo samostatne posúdiť objektívnosť prípadu. V prípade objektívnej príčiny je potrebné túto skutočnosť aj dokázať. V takomto prípade bude však nájomcovi aj umožnené : vrátenie 50% finančnej čiastky z poplatku, alebo vybrať si iný možný náhradný termín . V prípade klamstva, alebo špekulácie si prenajímateľ vyhradzuje právo toto takéto objektívne storno neuznať a v takom prípade sa budú storno poplatky účtované ako v 9. bode týchto VOP.

12) Pri nedodržaní termínu vrátenia (z iných dôvodov ako technická porucha na obytnom automobile brániaca bezpečnému presunu vozidla do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každý deň z omeškania vrátenia obytného automobilu 300,- €. V prípade predčasného vrátenia obytného automobilu prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.

13) Nájomca prehlasuje, že auto nebude využité na zárobkovú činnosť, a že v ňom nebudú prepravované iné osoby ako je uvedené v zmluve. Ďalej nájomca vyhlasuje, že obytné vozidlo nebude slúžiť na prepravu vecí ktoré sú : mimoriadne  ťažké, horľavé, prašné, páchnuce  či znečisťujúce veci, ani žiadne nezákonné. Zakazuje sa obytné vozidlo samovoľne polepovat akými koľvek predmetmi či nálepkami , alebo vykonávať na ňom akékoľvek úpravy bez súhlasu prenajímateľa. Prenajímateľ však hradí náklady vzniknuté bežnou prevádzkou (ako napríklad : opotrebovaná žiarovka). Nájomca si v takomto preukáže doklad o výmene opotrebovaného komponentu a následne mu bude uhradený. Prenajímateľ nie je povinný uhradiť náklady, ktoré neboli vzniknuté z jeho viny (ako napr. : defekt kolesa).

14) Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla, nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť  po celú dĺžku nájmu obytného vozidla. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške. Ak nastane porušenie VOP, prenajímateľ je oprávnený nájomcovi odobrať obytné vozidlo a to okamžite s patričným vyzvaním.

15) V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14. Dní od doručenia výzvy.

**16) V prípade poškodenia obytného automobilu, dopravnej nehody alebo inej nehode (požiar, odcudzenie vozidla) sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:

Privolať políciu

zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s adresami a  menami svedkov

Telefonicky kontaktovať prenajímateľa (+421903 758 612)**

Nájomník musí prenajímateľovi aj pri najmenšej škode vypracovať písomnú správu s priložením obrázku. Ak nájomník z akéhokoľvek dôvodu zanedbá vypracovanie protokolu a poisťovňa preto odmietne zaplatiť škodu, je nájomník povinný vyrovnať celú škodu. Každá správa o nehode, alebo iná dokumentácia popisujúca charakter škody musí byť prenajímateľovi odovzdaná najneskôr pri vrátení vozidla úplne vyplnená a podpísaná. Musí obsahovať hlavne mená a adresy zúčastnených osôb a prípadných svedkov, ako aj úradnú značku podieľajúcich sa vozidiel.

V prípade odcudzenia automobilu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného automobilu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.

Spoluúčasť nájomcu je 10%(min. 330,-€ kryté z kaucie).

17) Prenajímateľ ručí neobmedzene za zámer a hrubú nedbanlivosť. Za jednoduchú nedbanlivosť ručí prenajímateľ len obmedzene pre zmluvne typické predvídateľné škody, ak je porušená povinnosť, ktorej dodržanie má zvláštny význam pre dosiahnutie účelu zmluvy (kardinálna povinnosť). Toto merítko ručenia platí aj pre prípady bránenia výkonov pri uzatváraní zmluvy. Uvedené obmedzenia a vylúčenia neplatia pre nároky podľa zákona o ručení za chyby výrobkov a pri škodách v súvislosti so zranením života, poranením tela, poškodením zdravia alebo porušením slobody.

18) V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí obytného automobilu a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.

V prípade poruchy vozidla nezapríčinenej nájomcom, takej povahy, ktorá bráni jeho bezpečnej mobilite, prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradné vozidlo do 24  hodín. V prípade, že prenajímateľ nedisponuje s takýmto vozidlom v dotknutom čase, zabezpečí prepravu všetkých pasažierov do miesta prevzatia obytného automobilu rovnako do 24 hodín. V tomto prípade bude vrátená nájomcovi plná suma za nevyčerpané dni nájmu adekvátnym pomerom.

19) Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu.** Musia sa dodržiavať podstatné predpisy a technické pravidlá pre jeho používanie.. Musí sa vykonávať pravidelná kontrola stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu , do ktorej spadá i kontrola motorového oleja , predpísaného tlaku v pneumatikách, voda v chladiacej súprave. Nájomník je povinný každý deň skontrolovať, či je obytné vozidlo schopné bezpečnostnej prevádzky.**

20) V prípade, že prenajímateľ  nedokáže zabezpečiť obytné vozidlo, nie z vlastného pričinenia, alebo z vyššej moci, v dohodnutý termín prenájmu je povinný túto skutočnosť oznámiť nájomcovi, okamžite od tohto zistenia. Zároveň sa zaväzuje vrátiť celú už uhradenú výšku nájmu za obytné vozidlo, najneskôr do 2. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.

21) Nájomca svojím podpisom týchto VOP potvrdzuje, že sa snimi plne oboznámil a s nimi súhlasí. Za súhlas sa považuje aj potvrdenie prostredníctvom objednávkového formulára pri vytváraní rezervácie obytného automobilu.

22)  Pri prenájme obytného automobilu je počet kilometrov obmedzený a to 300km na deň (napr. 10 dní = 3000km)

23) Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov:

Nájomca súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v spoločnosti BENEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Pre objednávky volať